شنبه 19 آذر 1401 | Saturday, 10 December 2022

تماس با ما

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عليرضا بهداد

رئیس شورای سیاستگذاری: بهاره مهاجری

دبیر تحریریه: حمیدرضا بهداد
مدیر هنری: رامین براتی
مدیر فنی: جواد رزاقی

نشانی: تهران، خیابان ظفر، خیابان اطلسی، کوچه همای، شماره یک، واحد ۱۰

تماس با مدیرمسئول: ۰۹۳۹۰۵۱۰۴۳۴