جمعه 14 بهمن 1401 | Friday, 03 February 2023

درباره ما

  

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عليرضا بهداد

رئیس شورای سیاستگذاری: بهاره مهاجری

دبیر تحریریه: حمیدرضا بهداد
مدیر هنری: رامین براتی
مدیر فنی: جواد رزاقی

نشانی: تهران، خیابان ظفر، خیابان اطلسی، کوچه همای، شماره یک، واحد ۱۰

تماس با مدیرمسئول: ۰۹۳۹۰۵۱۰۴۳۴